آمارهای بعد ازبرگزاری آزمون 18 مرداد دوازدهم تجربی

در درس‌های دهم ، فیزیک دشوار و شیمی آسان بوده، بقیه سطح دشواری متعادلی داشت.در درس‌های یازدهم ریاضی دشوار، شیمی آسان بوده، بقیه سطح دشواری متعادلی داشت.در درس‌های دوازدهم زیست آسان بوده است.

آمارهای بعد ازبرگزاری آزمون 18 مرداد دوازدهم تجربی

کنکوری های عزیز

سلام

دومین آزمون تابستان برگزار شد.

در این آزمون حدود 40 هزار نفر شرکت کننده دوازدهم تجربی داشتیم.

آمارهای بعد از برگزاری به تفکیک درس‌های دهم، یازدهم و دوازدهم بدین شرح است:

آمارهای بعد ازبرگزاری آزمون 18 مرداد دوازدهم تجربی

در درس‌های دهم ، فیزیک دشوار و شیمی آسان بوده است.بقیه سطح دشواری متعادلی داشت.

آمارهای بعد ازبرگزاری آزمون 18 مرداد دوازدهم تجربی

در درس‌های یازدهم ریاضی دشوار، شیمی آسان بوده است.بقیه سطح دشواری متعادلی داشت.

آمارهای بعد ازبرگزاری آزمون 18 مرداد دوازدهم تجربی

در درس‌های دوازدهم زیست آسان بوده است. بقیه سطح دشواری متعادلی داشت.