روش‌های مطالعه محمدمهدی ابوترابی،رتبه‌ی 10 ریاضی کشور کنکور98

روش مطالعه شما در درس‌ها چگونه بود؟ در درس‌های عمومی و اختصاصی روش‌های مختلفی داشتم.

روش‌های مطالعه محمدمهدی ابوترابی،رتبه‌ی 10 ریاضی کشور کنکور98

از شهر تهران

دوازدهم ریاضی

رتبه 10 کشوری و رتبه 5 منطقه 1 کنکور سال 98

4 سال دانش آموز کانون از سال نهم تا دوازدهم- 59 آزمون

مدرسه: علامه حلی  10

میانگین تراز کانون: 7916


روش مطالعه شما در درس ها چگونه بود؟

در درس های عمومی و اختصاصی روش های مختلفی داشتم.

روش مطالعه  ام در درس های عمومی به این صورت بود که:

ادبیات: ادبیات 5 بخش لغات، املا، قرابت، آرایه ها و دستور زبان را دارد که من برای ادبیات در طول سال طبق برنامه درس می خواندم و همان تست های  آزمون ها که به صورت ترکیبی و مجموعه ای بود می زدم.

  • برای لغات: چند بار می خواندم و در طول سال همان تست هایی که در آزمون می آمد را می زدم.

  • برای املا:  علاوه بر اینکه در طول سال می خواندم  یک ماه به کنکور روزی 4 الی 5 تست فقط املا می زدم یعنی مبحثی تست می زدم.

  • برای آرایه ها، علاوه بر مطالعه و تست زدن  در طول سال ، یک  ماه به مانده کنکور، به طور مشخص روزی 15 الی تست می زدم. یعنی 300 تست  آرایه در 15 روز.

  • قرابت را درطول سال هر درسی را که می خواندم تست می زدم.

  • در دستور زبان ، درس و تست های معلم و همان تست های آزمون را در طول سال خواندم.

  • ادبیات را  در کنکور 62% زدم.  


دین وزندگی: فقط از کتاب درسی می خواندم. چون درسنامه های کتاب های آموزشی لحنی متفاوت دارند من از آن ها استفاده نمی کردم .بنابراین در دین و زندگی برای من چند بار خواندن متن کتاب درسی و زدن تست خیلی مهم بود. در کنکور دین وزندگی را 84% زدم.


عربی: در عربی قسمت ترجمه یک سری تکنیک دارد که اول از همه این تکنیک ها را که معلم های مدرسه یاد داده بودند، خوب یاد گرفتم و تقریبا بدون غلط می زدم. برای قواعد از کتاب درسی و جزوه معلم ها استفاده کردم و تست می زدم.  در درس عربی تمرین های کتاب درسی و آیات خیلی مهم است و سوال تکراری از این قسمت ها در آزمون می آید، بنابراین تمرین کتاب درسی و آیات آن را خوب می خواندم و تست. قواعد می زدم. در کنکور عربی را 95% زدم.


زبان انگلیسی : زبان را تا قبل از عید خواندم  و یکبار همه کلمه ها و قواعد را خواندم و در آزمون های کانون حدود 89% می زدم ولی بعد از  چون عید فکر کردم بلدم،  زیاد وقت نگذاشتم و در کنکور زبان را  68% درصد زدم. 


روش مطالعه ام در درس های اختصاصی:

درس های اختصاصی چون معلم محور است، هر کدام را به یک روش می خواندم.

در ریاضی سه بخش حسابان، گسسته و هندسه دارد. 

  • در حسابان من جزوه و تست های معلم و تست های دیگری که داشتم می زدم و تقریبا اکثر سوال ها را در آزمون ها جواب می دادم.

  • گسسته کتاب و جزوه معلم و سپس تست می زدم و به همین صورت پیش می رفتم.

  • هندسه بخش سخت ریاضی بود چون پایه خلاقیت دارد و سوال های خلاقیتی دارد ، من هم جزوه معلم و هم درسنامه ها را خواندم علاوه بر آن در هندسه خیلی تست زدم. بیشترین تست های ریاضی که می زدم مربوط به هندسه بود. ریاضی را در کنکور 100%‌ زدم.


فیزیک:  برای فزیک جزوه معلم را خواندم و تا قبل از عید بیشتر فیزیک را به صورت آموزشی می خواندم و تست می زدم.  بعد از عید از عید تست های دشوارتر تای سه سطحی را می زدم. در فیزیک من برای درسنامه فقط جزوه معلم را خواندم و درس ها را مفهومی یاد می گرفتم و تست می زدم و باعث می شد که در آزمون ها بتوانم به سوالها از راه مفهومی پاسخ دهم و نگران فراموشی فرمول ها نباشم.   در درسنامه های کتاب های دیگر معمولا برای هر قسمت یا هر تیپ سوال یک فرمول داده که این بیشتر تاثیر منفی دارد و باعث می شود که درس را مفهومی یاد نگیری و یا در کنکور  و آزمون ها فرمول ها یادت برود.  فیزیک را در کنکور 97% زدم.


شیمی: شیمی دو بخش دارد:

یک بخش حفظی است که با برنامه آزمون پیش می رفتم و می خواندم و تا قبل از عید تمام کردم و بعد از عید این قسمت های حفظی را یکبار دوره کردم.

بخش دوم شیمی مساله است که این قسمت را مبحثی کار کردم و تست زدم. پس با یادگیری و تست زدن ،‌ با آزمون دادن و تست زدن ، این قسمت ها برایم دوره می شد.

شیمی را در کنکور 96% زدم.