پیام آیات درس اول دین و زندگی یازدهم

در این قسمت نکات آیات درس اول دین و زندگی یازدهم از کتاب آبی پیمانه ای دین و زندگی کنکور منطبق با آزمون 5مهر را مشاهده می‌کنید.

پیام آیات درس اول دین و زندگی یازدهم

پیام آیات درس اول دین و زندگی یازدهم

منبع:کتاب آبی پیمانه ای دین و زندگی کنکور

مائده چرچی بابایی رتبه32