درسنامه جامعه شناسی یازدهم (درس چهارم)

درسنامه جامعه شناسی یازدهم درس چهارم جامعه شناسی یازدهم نمونه‌های فرهنگ جهانی (2)

درسنامه جامعه شناسی یازدهم (درس چهارم)

درسنامه جامعه شناسی یازدهم


مبحث: درس چهارم (نمونه های فرهنگ جهانی 2)


معرفی عکس مطلب: 

امام موسی صدر؛ مجتهد بزرگ شیعه و از روشنفکران دینی برجسته


درسنامه جامعه شناسی یازدهم (درس چهارم)


این درس از مهمترین دروس جامعه شناسی کنکور انسانی است و سوالات متعددی از آن در آزمون های کانون و کنکور سراسری تا کنون از آن طرح شده است، در این مطلب به صورت طبقهبندی شده و منظم مطالب درس را آورده ایم و تلاش کرده ایم در عین کوتاه بودن مطلب، تمام نکات آموزشی درس را پوشش دهیم.
فایل های ضمیمه