واژگان مهم و نکات گرامری درس اول زبان انگلیسی یازدهم

در این قسمت لغات مهم و نکات گرامری درس اول زبان انگلیسی یازدهم منطبق با آزمون 5مهر را مشاهده می‌کنبد.

واژگان مهم و نکات گرامری درس اول زبان انگلیسی یازدهم

واژگان مهم و نکات گرامری درس اول زبان انگلیسی یازدهم

منبع:کتاب آبی پیمانه ای زبان انگلیسی

مائده چرچی بابایی رتبه 32