لغات مهم و نکات گرامری درس اول زبان انگلیسی یازدهم

در این قسمت لغات مهم و نکات گرامری درس اول زبان انگلیسی یازدهم منطبق با آزمون 5مهر را مشاهده می‌کنبد.

لغات مهم و نکات گرامری درس اول زبان انگلیسی یازدهم

لغات مهم و نکات گرامری درس اول زبان انگلیسی یازدهم

منبع:کتاب آبی پیمانه ای زبان انگلیسی

مائده چرچی بابایی رتبه 32

معادله درجه 2 (قسمت دوم ) از حسابان يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین امینی