فیزیک و زیست دوازدهم ، در صدر دروس انتخابی تجربی‌ها در تابستان

در آزمون‌های تابستان ، دانش آموزان دوازدهم می‌بایست به سوالات مربوط به سال یازدهم به طور اجباری پاسخ دهند. هم چنین از بین هر کدام از دروس سال دوازدهم (نگاه به آینده) و دروس سال دهم (نگاه به گذشته) می

فیزیک و زیست دوازدهم ، در صدر دروس انتخابی تجربی‌ها در تابستان

در آزمون های تابستان ، دانش آموزان دوازدهم می بایست به سوالات مربوط به سال یازدهم به طور اجباری پاسخ دهند. هم چنین از بین هر کدام از دروس سال دوازدهم (نگاه به آینده) و دروس سال دهم (نگاه به گذشته) می توانند به دلخواه انتخاب کنند.

در آزمون 4مرداد از دانش آموزان دوازدهم تجربی پرسیده شده که از بین دروس فیزیک ، شیمی ، زیست و ریاضی سال دوازدهم ، چند درس را برای مطالعه و پاسخ گویی در آزمون های تابستان انتخاب می کنند؟ هم چنین در مورد گرایش آنان به هر کدام از این 4 درس نیز سوال زیر مطرح شده است:

در آزمون امروز در قسمت انتخابی ، چند درس از سوال های نگاه به آينده را پاسخ خواهيد داد؟

آيا شما درس ........ را برای مطالعه در تابستان انتخاب كرده ايد؟

در جدول زیر تعداد درس های انتخابی ترازهای مختلف از دروس سال دوازدهم را به تفکیک مشاهده می کنید:

فیزیک و زیست دوازدهم ، در صدر دروس انتخابی تجربی‌ها در تابستان

44 درصد از برترها ، یک تا چهار درس از دروس تخصصی سال دوازدهم را در تابستان انتخاب کرده و در آزمون های تابستان به سوالات این دروس پاسخ می دهند. هر چه ترازها کاهش پیدا می کند گرایش دانش آموزان به انتخاب دروس سال دوازدهم کاهش و به دروس سال دهم افزایش پیدا می کند.

جدول زیر ، گرایش بازه های ترازی به هر کدام از دروس را نشان می دهد. این جدول نشان می دهد از بین دانش آموزانی که یک تا چهار درس از دروس سال دوازدهم را در تابستان انتخاب کرده اند ، به کدام دروس گرایش بیشتری داشته اند:

فیزیک و زیست دوازدهم ، در صدر دروس انتخابی تجربی‌ها در تابستان

همان طور که در جدول قابل مشاهده است ، از بین دانش آموزانی که دروس سال دوازدهم را برای تابستان انتخاب کرده اند ، 29 درصد درس فیزیک را انتخاب کرده اند. زیست با 28 درصد گرایش در رده دوم است و به دروس شیمی و ریاضی نیز به ترتیب 25 و 24 درصد گرایش وجود داشته است.

در بین ترازهای برتر نیز درس فیزیک (همانند بقیه بازه های ترازی) بیشترین گرایش را داشته است و جالب اینکه درس ریاضی که در بین مجموع دانش آموزان ، آخرین درس از نظر گرایش می باشد ، در بین ترازهای برتر ، در رده دوم انتخاب در تابستان قرار دارد.

شما برای آزمون های تابستان چه دروسی را انتخاب کرده اید؟