نفرات برتر کنکور 98 اعلام شد / هرکدام چند سال کانونی بودند ؟

نفرات برتر کنکور 98 ، رتبه‌های زیر 10 کنکور 98 پس از اعلام توسط سازمان سنجش در این قسمت قرار خواهد گرفت.

نفرات برتر کنکور 98 اعلام شد / هرکدام چند سال کانونی بودند ؟


نفرات برتر هر يك از گروه هاي آزمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري سال 1398 و نتایج کانونی ها به شرح ذيل اعلام مي گردد.اسامی نفرات برتر کنکور 98- گروه آزمایشی علوم تجربی

1نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاایزدمهر احمدی نژاد 
از تهران

رتبه 1
تجربي کشور


از مهر سال دوازدهم (9 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
2نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هامحسن راستکار 
از تبریز

رتبه 2
تجربي کشور
6 سال دانش آموز کانون 

ششم ،هشتم ، نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم (91 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
3نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هافرهنگ امیری 
از شیراز

رتبه 3
تجربي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

 ششم ، یازدهم و دوازدهم (54 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
4نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هارسا ظفری 
از تبریز

رتبه 4
تجربي کشور
2 سال دانش آموز کانون 

 یازدهم و دوازدهم (33 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
5نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هامحمدرضا ارشدی صوفیانی 
از تبريز

رتبه 5
تجربي کشور
2 سال دانش آموز کانون 

یازدهم و دوازدهم (39 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
6نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاامیررضا بسکابادی 
از مشهد

رتبه 6
تجربي کشور
4 سال دانش آموز کانون 

نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم (73 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
7نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاگلسا مصباحی 
از شیراز

رتبه 7
تجربي کشور
7 سال دانش آموز کانون 

 چهارم ،پنجم ، ششم دبستان ، هفتم، هشتم ،یازدهم و دوازدهم (144 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
8نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاریحانه فرخی ملکی 
از رشت

رتبه 8
تجربي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

دهم ،یازدهم و دوازدهم (56 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
9نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاسیاوش کیان پور 
از اهواز

رتبه 9
تجربي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

دهم ، یازدهم و دوازدهم (40 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
10نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاسیدمهدی زارع زاده ابرقویی 
از ابرکوه

رتبه 10
تجربي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

 دهم ، یازدهم و دوازدهم (67 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
10نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاامیرحسام زارع 
از بیرجند

رتبه 10
تجربي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

پنجم و ششم و دوازدهم (55 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون

اسامی نفرات برتر کنکور 98 - گروه آزمایشی ریاضی

1نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاعلیرضا سخایی راد 
از اهواز

رتبه 1
رياضي کشور
سال دانش آموز کانون 

هشتم،نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم (74 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
2نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هامحمدصادق مجیدی یزدی 
از تهران

رتبه 2
رياضي کشور


از مهر سال دوازدهم (11 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
3نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هادانا افاضلی 
از تهران

رتبه 3
رياضي کشور


از دي سال دوازدهم (5 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
4نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاآریا جلالی 
از لاهیجان

رتبه 4
رياضي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

دهم،یازدهم و دوازدهم (46 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
5نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاعلی عباسی 
از شهرکرد

رتبه 5
رياضي کشور
 

از آبان سال دوازدهم (17 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
6نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاسیدارشان دلیلی 
از ساری

رتبه 6
رياضي کشور
5 سال دانش آموز کانون 

پنجم ، ششم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم (72 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
7نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاپارسا امینی 
از مشهد

رتبه 7
رياضي کشور
1 سال دانش آموز کانون 

از تابستان سال دوازدهم (21 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
8نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هافاطمه جعفری 
از تهران

رتبه 8
رياضي کشور
3 سال دانش آموز کانون 

 دهم،یازدهم و دوازدهم (40 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
9نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هامهران منتظر 
از تفت

رتبه 9
رياضي کشور
2 سال دانش آموز کانون 

يازدهم و دوازدهم (41 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
10نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هامحمدمهدی ابوترابی 
از تهران

رتبه 10
رياضي کشور
سال دانش آموز کانون 

نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم (59 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون

اسامی نفرات  برتر کنکور 98 - گروه علوم انسانی 

1
فاطمه شبخیز
از لار 

رتبه 1 
انسانی کشور


2نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هامریم اسماعیلی 
از تهران

رتبه 2
انسانی کشور
4 سال دانش آموز کانون 

پنجم ، نهم ، دهم و دوازدهم (38 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
3
امین ایمان‌پور 
از تبریز

رتبه 3
انسانی کشور


4نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاسیدآمنه موسوی لقمان 
از بهار

رتبه 4
انسانی کشور
5 سال دانش آموز کانون 

 پنجم ، ششم ، نهم ، یازدهم و دوازدهم (74 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
5
علی حاجیان
از لار

رتبه 5
انسانی کشور


6
فاطمه رستم وندی 
از تهران

رتبه 6
انسانی کشور


7نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هامحمدعرفان هوشیاری
از تهران

رتبه 7 
انسانی کشور
4 سال دانش آموز کانون 

 هفتم ، هشتم ، یازدهم و دوازدهم (61 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
8
آ‌تنا طاهری
از تهران

رتبه 8 
انسانی کشور


9نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هامحمدحسین سه دهی
از تهران

رتبه 9 
انسانی کشور
2 سال دانش آموز کانون 

 دهم و دوازدهم (11 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
10نفرات برتر کنکور سراسري سال 98 / نتايج کانوني هاملیکا دادخواه تیرانی 
از اصفهان

رتبه 10
انسانی کشور
2 سال دانش آموز کانون 

 یازدهم و دوازدهم (28 آزمون) 

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون
اسامی نفرات برتر کنکور 98 - گروه آزمایشی زبان‌های خارجه

1نفرات برتر کنکور سراسری سال 98 / نتایج کانونی هاصالح شاملو احمدی 
از تهران

رتبه 1
زبان کشوری

از آبان سال دوازدهم (آزمون)
مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون

2نفرات برتر کنکور سراسری سال 98 / نتایج کانونی ها
امیرشایان چادگانی پور
 از اصفهان 

رتبه 2
زبان کشوری
7 سال دانش آموز کانون

چهارم ، پنجم ، ششم دبستان ، هفتم ، هشتم ، نهم و دوازدهم (86 آزمون)

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون

3نفرات برتر کنکور سراسری سال 98 / نتایج کانونی هاشهریار رجایی فیروزآبادی 
از تهران 
رتبه 3
زبان کشوری 


از مهر سال دوازدهم (13 آزمون)

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون

4نفرات برتر کنکور سراسری سال 98 / نتایج کانونی هاپریناز باستانی 
از تهران 
رتبه 4
زبان کشوری 
 

از مهر سال دوازدهم (7 آزمون)

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانون

5نفرات برتر کنکور سراسری سال 98 / نتایج کانونی هاکسری محمدی 
از تهران 
رتبه 5
زبان کشوری 
3 سال دانش آموز کانون

دهم ، یازدهم و دوازدهم (43 آزمون)

مشاهده کارنامه
آزمون هاي کانوناسامی نفرات برتر کنکور 98 - گروه آزمایشی هنر

سارا سادات کریمی از تهران رتبه 1 هنر

صبا محمدی مفرح  از تهران  رتبه 2 هنر 

پریا سیناییان  از تهران رتبه 3 هنر 

مرجان حاتمی ورزنه  از تهران رتبه 4 هنر 

پارسا رحمان مشهدی  از تهران رتبه 5 هنر