تحلیل سؤالات دام‌دار عربی آزمون 4 مرداد (دهم ریاضی)

دو سؤال 17 و 18 آزمون 4 مرداد جز سؤالات دام‌دار این آزمون در درس عربی بوده‌اند. آیا شما به آن‌ها درست پاسخ داده‌اید؟

تحلیل سؤالات دام‌دار عربی آزمون 4 مرداد (دهم ریاضی)

دو سؤال 17 و 18 آزمون 4 مرداد جز سؤالات دام‌دار این آزمون در درس عربی بوده‌اند. آیا شما به آن‌ها درست پاسخ داده‌اید؟

تحلیل سؤالات دام‌دار عربی آزمون 4 مرداد (دهم ریاضی)نام طراح: آقای علی‌اکبر ایمان‌پرور

پاسخ صحیح این سؤال گزینه «3» بوده است ولی 69% به اشتباه گزینه «2» را انتخاب کرده‌اند. زیرا:
در تشخیص کلمه «القاضِی» به عنوان اسم فاعل دچار مشکل شده‌اند. دقت داشته باشید که این کلمه بر وزن «الفاعِل» است و اسم فاعل می‌باشد. اگر حروف اصلیش را زیر «ف ع ل» قرار دهیم، وزن «فاعِل» به دست می‌آید.


تحلیل سؤالات دام‌دار عربی آزمون 4 مرداد (دهم ریاضی)
نام طراح: آقای علی‌اکبر ایمان‌پرور

دقت داشته باشید که اسم‌هایی مانند «أصوات، أبیات، أموات، أوقات» جز جمع‌های مکسر هستند و نکته مهم سؤال همین نکته بوده که اکثر داوطلبان «أصوات» را به دلیل داشتن «ات» در آخرش جمع مؤنث سالم در نظر می‌گیرند. در گزینه «4» که گزینه دام بوده، جمع مذکر سالم که آخرش «ونَ-ینَ» دارد نیامده؛ «یطالبونَ» فعل است و نمی‌توان آن را اسم جمع مذکر سالم درنظر گرفت.


تحلیل و گردآوری: خانم مریم آقایاری