ویژگی‌های آزمون یک شهریور پایه هشتم

در آزمون یک شهریور مانند آزمون‌های گذشته از درس‌های ریاضی، علوم و فارسی سؤال طرح شده است.

ویژگی‌های آزمون یک شهریور پایه هشتم

در آزمون یک شهریور مانند آزمون‌های گذشته از درس‌های ریاضی، علوم و فارسی سؤال طرح شده است. در درس فارسی فقط از سال گذشته یعنی پایه هفتم سؤال طرح شده است که پاسخ‌گویی به آن اجباری است. در درس ریاضی سؤال‌های 11 تا 20 نگاه به گذشته (پایه هفتم) است که پاسخ‌گویی به آن اجباری می‌باشد. سؤال‌های 21 تا 30 نگاه به آینده (پایه هشتم) که پاسخ گویی به آن اختیاری است و اگر به این سؤال‌ها جواب دادید لازم به سؤال‌های 31 تا 40 که نگاه به گذشته هستند پاسخ دهید. اما اگر به سؤا‌های نگاه به آینده پاسخ ندادید، به سؤال‌های 31 تا 40 حتما پاسخ دهید. ترتیب سؤا‌ل‌های علوم  و پاسخ‌گویی به آن‌ها نیز مانند درس ریاضی است.

نام درس
ریاضی هفتم
علوم هفتم
فارسی هفتم
ریاضی هشتم
علوم هشتم
مبحث
صفحه‌های 55 تا 68
صفحه‌های 46 تا 72
صفحه‌های 79 تا 105
صفحه‌های 1 تا 41
صفحه‌های 1 تا 46