آنچه باید در مورد آزمون منحصرا زبان 18 مرداد بدانید

آنچه باید در مورد آزمون تخصصی منحصرا زبان 18 مرداد بدانید ویژگی­های آزمون 4 مرداد،از

آنچه باید در مورد آزمون  منحصرا زبان 18 مرداد بدانید

آنچه باید در مورد آزمون تخصصی منحصرا زبان 18 مرداد بدانید

ویژگی‌های آزمون 18 مرداد، از پروژه آزمون­‌های تابستان:


آزمون تخصصی: 

شامل 70 سؤال تخصصی زبان

مدت زمان پاسخگویی 105 دقیقه

نقشه مبحثی آزمون تخصصی به قرار زیر است:

10 سوال گرامر

15 سوال واژگان

5 سوال ترتیب اجزای جمله

10 سوال مکالمه

15 سوال کلوزتست

15 سوال درک مطلب

برنامه راهبردی آزمون تخصصی به قرار زیر است:

نام پروژه

گرامر

زبان تخصصی

واژگان

 زبان تخصصی

مکالمه

زبان تخصصی

ترتیب اجزای جمله زبان تخصصی

کلوزتست

 زبان تخصصی

درک مطلب

 زبان تخصصی

        آزمون‌هاي تابستان

صفات و قیود

ضمایر موصولی

جملات وصفی

Bridging the gap

(Unit 2)

New Bridging the gap

 (Unit 3 & 4)

کتاب تخصصی کانون

مکالمه­ های 7 تا 12

کتاب تخصصی کانون

شماره 5 تا 8

کتاب تخصصی کانون

کلوز تست 2

کتاب تخصصی کانون

متن 3 و 4


آزمون عمومی:

شامل 80 سؤال

مدت زمان پاسخگویی 60  دقیقه

زمان­بندی و  برنامه راهبردی آزمون عمومی به قرار زیر است:

نام درس

شماره سؤال

وقت پيشنهادی

فارسی 2

10 - 1

15

فارسی 2 (کتاب زرد عمومی)

20 - 11

عربي زبان قرآن 2

30 - 21

15

عربي زبان قرآن 2 (كتاب زرد عمومي)

40 -31

دين و زندگي 2

50 - 41

15

دين و زندگي 2 (كتاب زرد عمومي)

60 - 51

زبان انگليسي 2

70 - 61

15

زبان انگليسي 2 (كتاب زرد عمومي)

80 - 71

جمع دروس عمومي

80

60فارسی 2

فارسی 2

(کتاب زرد عمومی)

عربی زبان قرآن 2

عربی زبان قرآن 2

(کتاب زرد عمومی)

دین و زندگی 2

دین و زندگی 2

(کتاب زرد عمومی)

زبان انگلیسی 2

زبان انگلیسی 2

(کتاب زرد عمومی)

— ادبيات سفر و زندگی (ذوق لطیف)

— ادبيات غنایی

صفحة 40 تا 65 

کتاب زرد عمومی

کل کتاب

(سؤالات مقطع یازدهم)

عجائبُ الأشجارِ

آدابُ الکلام

صفحه‌های 29 تا 53

کتاب زرد عمومی

کل کتاب

(سؤالات مقطع یازدهم)

مسئولیت‌های پيامبر (ص)، امامت، تداوم رسالت، پیشوایان اسوه

صفحة 46 تا 84                    

کتاب زرد عمومی

کل کتاب

(سؤالات مقطع یازدهم)

Understanding People (Listening and Speaking Pronunciation, Writing)

A Healthy Lifestyle

(Get Ready, Conversation, New Words and Expressions)

صفحة 34 تا 57 

کتاب زرد عمومی

کل کتاب

(سؤالات مقطع یازدهم)


 موفق باشید.