درسنامه شیمی دوازدهم از کتاب سبز مطابق ازمون18مرداد

درسنامه شیمی دوازدهم از کتاب سبز مطابق ازمون18مرداد(در این فایل پیشروی جدید مباحث شیمی دوازدهم را برایتان اورده ایم)

درسنامه شیمی دوازدهم از کتاب سبز مطابق ازمون18مرداد

در این فایل درسنامه شیمی کتاب سبز را مطابق ازمون 18 مرداد برایتان اورده ایم.توجه شود که این فقط پیشروی جدید مطالب است.