ویژگی‌های آزمون 18 مرداد 12 تجربی- اختصاصی و عمومی

ویژگی‌های آزمون 18 مرداد 12 تجربی- اختصاصی و عمومی: قابل مشاهده در لینک بالا:

ویژگی‌های آزمون 18 مرداد 12 تجربی- اختصاصی و عمومی

دانش‌آموزان گرامی سلام

ویژگی‌های‌ آزمون 18 مرداد دوازدهم اختصاصی و عمومی به قرار زیر است:

دروس اختصاصی:

ویژگی‌های آزمون 18 مرداد 12 تجربی- اختصاصی و عمومی


دروس عمومی:

ویژگی‌های آزمون 18 مرداد 12 تجربی- اختصاصی و عمومی