روش‌های گزینش دانشجو: روش متمرکز چیست؟

گزینش اغلب رشته‌های دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی به روش متمرکز صورت می‌گیرد.

روش‌های گزینش دانشجو: روش متمرکز چیست؟

گزینش اغلب رشته های دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی به روش متمرکز صورت می گیرد.

روش گزینش متمرکز، روشی است که فقط نمرات آزمون ( وبا در نظر گرفتن سوابق تحصیلی داوطلبان واجد شرایط)، مبنای پذیرش قرار می گیرند و اسامی پذیرفته شدگان در یک مرحله و به طور یک جا اعلام می گردد . در این روش هر داوطلب با توجه به شرایط وی(از نظر سهمیه، بوم و...) و بر اساس نمره کل اکتسابی در زیر گروه مربوطه، به اولین کد رشته انتخابی که از نظر علمی برتری دارد( در مقایسه با سایر داوطلبانی که شرایط مشابه وی را دارند)، در صورت وجود ظرفیت معرفی می شود. به منظور اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی به این روش اقدامات زیر انجام می گیرد:

1) بررسی کد رشته های متمرکز داوطلبان و ذخیره کردن آنها به همراه سایر اطلاعات آنان.

2) تعیین نقطه یا الویت قبولی هر داوطلب با توجه به شرایط و وضعیت وی و مقایسه ای که بین هر داوطلب با دیگر داوطلبان با وضعیت مشابه وی انجام می گیرد.

3) اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی.

مهم 1- تقدم در انتخاب رشته موجب افزایش شانس قبولی داوطلبان نمی شود، به عبارت دیگر اگر داوطلبی با وضعیت علمی پایین تر، کد رشته ای را در انتخاب های اولیه درج نماید و داوطلبی دیگر با وضعیت علمی بالاتر همان کد رشته را در انتخاب های آخر درج نماید، شانس قبولی داوطلب اول افزایش نخواهد یافت. بلکه کلیه داوطلبان چه در انتخاب اول و چه آخر بر اساس وضعیت علمی،سهمیه واستان بومی گزینش خواهد شد.

مهم 2- در روش متمرکز، پذیرش در بعضی از رشته ها به صورت شرایط خاص انجام می شود. رشته های دارای شرایط خاص رشته هایی هستند که در پذیرش آنها شرایط خاصی از قبیل مصاحبه، معاینه، آزمون علمی یا عملی جداگانه و ...، اعمال می شود و اسامی پذیرفته شدگان نهایی این رشته ها با اعمال نتایج مراحل فوق، مطابق ظرفیت هر کد رشته مشخص می شود. نتایج پذیرفته شدگان این رشته ها به همراه سایر رشته های متمر کز اعلام می شود.                                                                       

                                                                    برگرفته از دفترچه2 راهنمای انتخاب رشته سراسری 97