تحلیل کنکور 98 فیزیک تجربی(نظام جدید و قدیم- داخل و خارج کشور

یشتر از 80درصد سوال‌ها بسیار تکراری بودند یعنی یا در کتاب یا در کنکورهای قبل و یا در میان سوالات پرتکرار کتاب‌ها و جزوه‌های سطح کشور بودند. کنکوری‌ها معنیش اینه که کار‌های عجیب و غریب نکنید.

تحلیل کنکور 98 فیزیک تجربی(نظام جدید و قدیم- داخل و خارج کشور

سلام

امسال برای رشته تجربی ۴ آزمون فیزیک اجرا شد‌‌. 

نظام جدید داخل کشور

نظام قدیم داخل کشور

نظام جدید خارج از کشور

نظام قدیم خارج از کشور

 همه ۱۲۰ سوال را موبه مو بررسی کردم و این هم نتایج ؛

اهمیت کتاب درسی

اهمیت مبحث ها

سطح دشواری

بیشتر از ۸۰درصد سوال ها بسیار تکراری بودند یعنی یا در کتاب یا در کنکورهای قبل و یا در میان سوالات پرتکرار کتاب ها و جزوه های سطح کشور بودند.