فیلم پاسخ تشریحی دروس اختصاصی دوازدهم تجربی - 4 مرداد 98

فیلم پاسخ تشریحی دروس اختصاصی دوازدهم تجربی - 4 مرداد 98 را در ادامه مشاهده کنید...

فیلم پاسخ تشریحی دروس اختصاصی دوازدهم تجربی - 4 مرداد 98

فیلم پاسخ تشریحی دروس اختصاصی دوازدهم تجربی - 4 مرداد 98 را در ادامه مشاهده کنید...


پاسخ سوالات توسط : 

ریاضی: محمد امین روانبخش رتبه ۲ سال ۹۵

فیزیک: مهدی حاتمی رتبه ۳۰ سال ۹۴

زیست شناسی: امیرحسین کارگر جدی رتبه ۵۵ سال ۹۷

شیمی: ایمان حسین نژاد رتبه ۳۴ سال ۹۳


 ( سوال 151 تا 155 فیزیک آخرین فایل ضمیمه است )


فایل های ضمیمه

ریاضی تجربی (سوال 81 تا 88)
ریاضی تجربی ( سوال 89 تا 100)
ریاضی تجربی ( سوال 101 تا 110)
ریاضی تجربی (سوال 111 تا 120)
فیزیک تجربی (سوال 156 تا 160)
فیزیک تجربی (سوال 161 تا 170)
فیزیک تجربی (سوال 171 تا 180)
زیست شناسی (سوال 121 و 122)
زیست شناسی (سوال 122 تا 127)
زیست شناسی (سوال 128 تا 141)
زیست شناسی (سوال 142 تا 145)
زیست شناسی (سوال 146 تا 150)
شیمی ( سوال 181 تا 190)
شیمی ( سوال 191 تا 200)
شیمی ( سوال 201 تا 210)
فیزیک تجربی (سوال 151 تا 155)