هر انچه که باید در مورد فصل گوارش بدانیم

دراین فایل تمام نکات فصل دو زیست دهم ام از نکات مفهومی ترکیبی تعمیمی توسط علی خراسانی دانشجو علوم پزشکی شهید بهشتی و دانیال شاکری برایتان اورده ایم.

هر انچه که باید در مورد فصل گوارش بدانیم

در این فایل تمام نکات شکلهای کتاب درسی ولایه های  تاریک و پنهان کتاب درسی به بهترین شکل بررسی شده اشت.عبارت های مهم به خلاقانه ترین شکل برایتان اورده شده.