دومین ماه تابستان را با یک برنامه‌ی صحیح شروع کنیم

شروع هر ماه جدید، بهانه‌ی بسیار خوبی برای بازنگری و بررسی برنامه‌ی مطالعاتی ماست.

دومین ماه تابستان را با یک برنامه‌ی صحیح شروع کنیم

شروع هر ماه جدید، بهانه‌ی بسیار خوبی برای بازنگری و بررسی برنامه‌ی مطالعاتی ماست. بهتر است نگاهی به تیرماه و کارهای انجام شده‌ی خودتان داشته باشید. دفتر برنامه‌ریزی را بادقت بررسی کنید. نقاط قوت و ضعف خود را یادداشت کنید. از خودتان سوال کنید که تا چه اندازه پتانسیل تلاش بیشتر داشتید، تا چه اندازه به اهداف تیرماه خود رسیدید و چه تصمیماتی برای ماه مرداد دارید. طبق برنامه‌ی راهبردی در ماه مرداد دو آزمون خواهیدداشت و هر آزمون به مثابه یک منبع بسیارعالی برای فراشناخت است.

اهداف زیر برای ماه جدیدِ شما راهگشا خواهند بود. تصمیم بگیرید که:

  • 1. میزان مطالعه‌ی هفتگی خود را حداقل به اندازه‌ی ده درصد افزایش دهید.

  • 2. برای دروس نگاه به گذشته در هر روز حداقل دویست تست از کتاب‌های آبی، سه سطحی یا کتاب تابستان کار کنید.

  • 3. بخش نگاه به آینده را جدی بگیرید.

  • 4. سحرخیز بودن را در روزهای تعطیل تمرین کنید.

  • 5. سعی کنید مبحثی‌خوانیِ مطالبی چون آرایه‌های ادبی، قرابت معنایی، درک متون عربی و زبان انگلیسی را در این ماه در برنامه‌ی هر روز خودتان بگنجانید.

  • 6. و...

شما برای ماه جدید چه برنامه و تصمیماتی دارید؟