نیاز به شفاف اندیشیدن

یکی از برندگان جایزه‌ی نوبل گفته بود: «از نوجوانی می‌دانستم دنبال چه هستم»؛ یعنی شفاف و واضح می‌دانست چه مسیری را باید طی کند.

نیاز به شفاف اندیشیدن

یکی از برندگان جایزه‌ی نوبل گفته ‌بود: «از نوجوانی می‌دانستم دنبال چه هستم»؛ یعنی شفاف و واضح می‌دانست چه مسیری را باید طی کند.

دانش‌آموزی که مسیر حرکت خود را می‌شناسد، نقشه‌ی راه دارد، می‌داند با هر درس چگونه برخورد کند، چگونه مسئله حل کند و بفهمد چه زمانی یک درس را یاد گرفته ‌است. چگونه بازیابی کند و در یک جمله، مسیر خود را شفاف بشناسد و ذهن شفاف و واضحی داشته باشد. این دانش‌آموز قطعاً نتیجه‌ی بهتری خواهد گرفت.

شفاف اندیشیدن بیش از آن‌که یک هنر باشد، یک نیاز است.

شناخت هدف، شناسایی مسیر، مشخص کردن روش حرکت و ثبت لحظه به لحظه‌ی فعالیت و درنهایت ارزیابی مستمر و داشتن بازخوردهای منظم و بابرنامه، ذهنی شفاف را ایجاد می‌کند و فرد را به هدف می‌رساند.

شفاف اندیشیدن یک نیاز است.