یادداشت‌برداری به یاد می‌آورد

یادداشت‌برداری، به‌طورکلی، چه در کلاسِ درس و چه در جلساتِ آزمون، یکی از راه‌های یادگیری نافذ و تأثیرگذار است که ذهن شما را همواره در یک حالت آماده‌باش یا به یاد آوردن قرار می‌دهد.

یادداشت‌برداری به یاد می‌آورد

یادداشت‌برداری، به‌طورکلی، چه در کلاسِ درس و چه در جلساتِ آزمون، یکی از راه‌های یادگیری نافذ و تأثیرگذار است که ذهن شما را همواره در یک حالت آماده‌باش یا به یاد آوردن قرار می‌دهد. یادداشت به صورت اشاره‌ای و مختصر شامل یک یا چند واژه‌ی کلیدی است که به محضِ مرورِ دوباره مانند یک جرقه، تمامِ موضوع را به یادِ شما می‌آورد.

آموزش، نوعی تذکر یا به یاد آوردن است و هر یادداشتی که در حاشیه‌ی برگه‌ی آزمون یا کتاب درسی‌تان می‌نویسید، تذکری است که به خودتان می‌دهید و به این ترتیب کاملاً مراقبت می‌کنید که هیچ نکته‌ای را از قلم نیندازید و در همه‌ حال و همیشه از تمرکز حواس عالی برخوردار باشید.

زیاد به حافظه‌تان اعتماد نکنید؛ مثلاً نگویید «من این نکته یا تذکر را هم‌اکنون به حافظه‌ام سپردم و دیگر نیازی به یادداشت کردن نیست».

شما وقتی می‌نویسید به یاد می‌آورید و یاد می‌گیرید.