با فرزندمان گفت‌وگو کنیم تا پیشرفت کند

در گفت‌وگو باید بپذیریم که فرزند ما حرف‌های مهمی دارد که شاید تا به حال به آن‌ها فکر نکرده باشیم یا اصلاً در مورد آن‌ها آگاهی نداشته باشیم. این رابطه به صورت مؤثر برقرار می‌شود.

با فرزندمان گفت‌وگو کنیم تا پیشرفت کند

مهم‌ترین مهارت پدرها و مادرها در رابطه با فرزندان، هنر گفت‌وگو کردن است. گفت‌وگو یعنی ارتباط. این ارتباط در صورتی نتیجه خواهد داد که علاوه بر گفتن، شنیدنِ ما را هم به همراه داشته باشد.

در گفت‌وگو باید بپذیریم که فرزند ما حرف‌های مهمی دارد که شاید تا به حال به آن‌ها فکر نکرده باشیم یا اصلاً در مورد آن‌ها آگاهی نداشته باشیم. این رابطه به صورت مؤثر برقرار می‌شود.

گفت‌وگو کنیم و یاد بگیریم بیش از گفتن، بشنویم، بیش از نصیحت کردن، همفکری کنیم و درنهایت به نتیجه برسیم؛ نتیجه‌ای که هر دوی ما بر سر آن توافق داریم.

گفت‌وگو در مورد درس‌ها و موضوعات آموزشی می‌تواند به راهکارهای جدی و مهمی برسد:

با چه روشی درس بخوانم؟

از کدام کتاب استفاده کنم؟

چگونه برنامه‌ریزی کنم؟

و بسیاری سؤال دیگر که می‌توانیم در آن‌ها به نتایج خوبی برسیم.

اگر تجربه‌ی آموزشی رتبه‌های برتر را بخوانیم متوجه نقش پررنگ گفت‌وگوی پدر و مادر با آن‌‌ها خواهیم شد.