علوم و فنون ادبی 3 (اشخاص دوره بازگشت و بیداری)

علوم و فنون ادبی 3 طبقه بندی شخصیت‌های دوره بازگشت ادبی و دوره بیداری نویسنده: کامران اله مرادی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهران

علوم و فنون ادبی 3 (اشخاص دوره بازگشت و بیداری)

علوم  و فنون ادبی 3


مبحث: 

دوره بازگشت و بیداری (صفحات 12 - 21)


علوم و فنون ادبی 3 (اشخاص دوره بازگشت و بیداری)
در این مطلب خلاصه ای از مهمترین ویژگی ها و نکات مربوط به شخصیت های دوره بیداری که در کتاب از آن ها نامی برده شده به صورت طبقه بندی شده آمده است، امیدواریم بتواند باری استفاده دانش آموزانی که برای اولین بار با کتاب مواجه شده اند و مطالب برای آنها کمی جدید است منبع خوبی باشد برای مرور و تثبیت مطالب.

فایل های ضمیمه