آنچه باید در مورد آزمون تخصصی منحصرا زبان 4 مرداد بدانید

آنچه باید در مورد آزمون تخصصی منحصرا زبان 4 مرداد بدانید ویژگی­های آزمون 4 مرداد، از پروژه آزمون­‌های تابستان:

آنچه باید در مورد آزمون تخصصی منحصرا زبان 4 مرداد بدانید

آنچه باید در مورد آزمون تخصصی منحصرا زبان 4 مرداد بدانید


ویژگی­های آزمون 4 مرداد، از پروژه آزمون­‌های تابستان:

شامل 70 سؤال تخصصی زبان

مدت زمان پاسخگویی 105 دقیقه

برنامه راهبردی این آزمون به قرار زیر است:


نام پروژه

گرامر

زبان تخصصی

واژگان

 زبان تخصصی

مکالمه

زبان تخصصی

ترتیب اجزای جمله

 زبان تخصصی

کلوزتست

 زبان تخصصی

درک مطلب

 زبان تخصصی

   آزمون‌هاي تابستان

زمان­ها

معلوم و مجهول

Bridging the gap

(Unit 1)

New Bridging the gap

 (Unit 1,2)

کتاب تخصصی کانون

مکالمه­های 1 تا 6

کتاب تخصصی کانون

شماره 1 تا 4

کتاب تخصصی کانون

کلوز تست 1

کتاب تخصصی کانون

متن 1 و 2


 موفق باشید.