نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(صفحه2تا70)+پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تستی درس مطالعات اجتماعی چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(صفحه2تا70)+پاسخ

نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی چهارم دبستان صفحه ی 2 تا 70 پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات تستی درس مطالعات اجتماعی چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- مشابه سوالات امتحانی
2- پوشش دهی مطالب 

نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(صفحه2تا70)+پاسخ

نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(صفحه2تا70)+پاسخ