نمونه سوال تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان(صفحه 2 تا54)+پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوال تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان(صفحه 2 تا54)+پاسخ

نمونه سوالات تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان صفحات 2 تا 54 + پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس مطالعات اجتماعی سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

1-مشابه نمونه سوالات آزمون ها

2_همراه با پاسخ کامل

نمونه سوال تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان(صفحه 2 تا54)+پاسخ

نمونه سوال تستی مطالعات اجتماعی سوم دبستان(صفحه 2 تا54)+پاسخ