بخش‌پذیری بر اعداد

بخش پذیری بر اعداد دردوره‌ی ابتدایی اعدادی بر 2 بخشپذیر ند که رقم یکان آن‌ها عدد زوج 2 و 4 و 6 و 8 باشد.

بخش‌پذیری بر اعداد

بخش پذیری بر اعداد دردوره ی ابتدایی


اعدادی بر 2 بخشپذیر ند که رقم یکان آن ها عدد زوج 2 و 4  و 6 و 8 باشد.

اعدادی بر 4 بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آن ها صفر و یا بر 4 بخش پذیر باشد .مثال  : 400 ،51224

اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها صفر و یا 5 باشد. مثال: 500 ، 775

اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشد .

اعدادی بر 7 بخش پذیرند که اگر رقم یکان آن ها را 5 برابر کنیم و حاصل را با بقیه ی رقم ها جمع کنیم، حاصل بر 7 بخش پذیرباشد. مانند:273      3X5)+27=42  )=

اعدادی بر 8 بخش پذیرند که سه رقم سمت راست آن ها صفر باشد و یا آن سه رقم بر 8 بخش پذیر باشند و یا ( 4 برابر رقم صدگان+ 2 برابر رقم دهگان + رقم یکان ) بخش پذیر بر 8 باشد .مثال:    7000   و       712104      

اعدادی بر 3 و 9  بخش پذیرند که مجموع اعداد آن‌ها بر 3 و یا 9 بخش پذیر  باشد . مثال: 621               9 = 1+2+6

اعدادی بر 10 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها صفر باشد در نتیجه این اعداد هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیر است .مانند: 750 

اعدادی بر 11 بخش پذیرند که اگر ارقام ان ها را از چپ به راست و یا از راست به چپ یک در میان با هم جمع کنیم و بعد تفاضل آن ها را به دست آوریم اگر حاصل برابر صفر یا مضربی از 11 شود، بر 11 بخش پذیر است.

     مانند : 71896                              11=  10 - 21 =  ( 9+ 1 ) - ( 6 + 8 + 7 )

    

اعدادی بر 12 بخش پذیرند که هم بر 3 و هم بر 4 بخش پذیر باشند.

اعدادی بر 13 بخش پذیرند که اگر رقم یکان را 4 برابر و با بقیه ی ارقام جمع کنیم عدد حاصل بر13 بخش پذیر باشند. مثال: 351                      39 =35 +(1*4)

اعدادی بر 14 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 7 بخش پذیر باشند.

اعدادی بر 15 بخش پذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر باشند . مثل : 75

اعدادی بر  17 بخش پذیرند که اگر رقم یکان را 5 برابر واز بقیه ی ارقام کم کنیم عدد حاصل بر17 بخش پذیر باشند. مثال: 119                           34 =11 - (5*9)

اعدادی بر 18 بخش پذیرند کههم بر 6 و هم بر 3 بخش پذیر باشد.

اعدادی بر 25 بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آن صفر باشد و یا بر 25 بخش پذیر باشد . مثل :         72675 ، 2400