ویژگی‌های آزمون 4 مرداد دوازدهم ریاضی (دروس اختصاصی)

ویژگی‌های آزمون 4 مرداد دوازدهم ریاضی نظام جدید (دروس اختصاصی)

ویژگی‌های آزمون 4 مرداد دوازدهم ریاضی (دروس اختصاصی)

دانش آْموزان عزیز دوازدهم ریاضی (نظام جدید) 


ویژگی های آزمون 4 مرداد 98 به شرح ذیل می باشد: