خلاصه نکات-دانش فنی حسابداری- فصل اول (قسمت سوم)

خلاصه نکات درس دانش فنی پایه حسابداری - منطبق با مباحث آزمون 4 مرداد دهم حسابداری

خلاصه نکات-دانش فنی حسابداری- فصل اول (قسمت سوم)

کلیات (فصل سوم)


نقش حسابدار در توسعة پایدار

توسعة پایدار، یک تغییر مهم در فهم رابطة انسان و طبیعت و انسان‌ها با یک‌دیگر است. توسعة پایدار به این معنی است که انسان برای رفاه حال خود باید از منابع طبیعی به گونه‌ای بهره‌برداری کند که به این منابع آسیب نرساند.

هزینه‌های تخریب طبیعت جهت رفاه حال انسان‌ها باید توسط حسابدار تحت عنوان حسابداری محیط زیست محاسبه شده و برای تصمیم‌گیرندگان کلان کشورها ارائه شود و از این رهگذر، جلوی تخریب منابع گرفته شود.

اخلاق و آیین رفتار حرفه‌ای حسابداری

نقش، وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفه‌ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌‌حق و ذی‌نفع ایجاب می‌کند که آنان اصول عمومی اخلاق حسنه را در همة جنبه‌ها رعایت و به آیین رفتار حرفه‌ای مدون و منسجمی پایبند باشند تا پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی را که لازمة فعالیت در هر حرفة تخصصی است، به دست آورند. به بیان دیگر تنها فلسفة ادامة حیات حرفة حسابداری، جلب اعتماد عمومی است.

آیین رفتار حرفه‌ای حسابداری

در آیین رفتار حرفه‌ای، اصول بنیادی اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران بیان و چارچوبی نظری برای رعایت این اصول در عمل، فراهم می‌‌شود.  کلیة حسابداران حرفه‌ای باید اصول مزبور را رعایت کنند.

آیین رفتار حرفه‌ای حسابداری از 3 بخش اصلی منافع عمومی، اصول بنیادی و احکام تشکیل شده است.

منافع عمومی: ضرورت تدوین آیین رفتار حرفه‌ای و پایبندی حسابداران به آن را متذکر می‌شود.

اصول بنیادی: مواردی را بیان می‌کند که حسابداران برای دستیابی به اهداف حسابداری به عنوان یک حرفه، ملزم به رعایت و پایبندی به آن‌ها می‌باشند.

احکام: رهنمودهایی دربارة نحوة کاربرد اهداف و اصول بنیادی مزبور را برای موقعیت‌هایی ارائه می‌کند که حسابداران حرفه‌ای در حین کار با آن مواجه می‌شوند.

پیشینة آیین رفتار حرفه‌ای در ایران

آیین رفتاری مدون و مصوب کمیته‌ فنی سازمان حسابرسی در اسفند ماه سال 1377 نهایی و در سال 1378 توسطهیأتمدیره و مجمع عمومی سازمان تصویب و لازم الاجرا گردید. در سال 1382 جامعة حسابداران رسمی ایران، آیین رفتار حرفه‌ای خود را تدوین کرد که پس از تصویب شورای عالی جامعه در 28/11/1382 به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و لازم الاجرا گردید.