یازدهمی‌ها، تابستانی دلچسب داشته باشید

* دانش‌آموز یازدهمی می‌داند که اولین گام برای رسیدن به موفقیت، استفاده‌ی مفید از تابستان امسال است.

یازدهمی‌ها، تابستانی دلچسب داشته باشید

برای اینکه تابستان امسال دلگرمتان کند، تابستانی شیرین و نتیجه‌ای دلخواه را به شما نوید می‌دهیم:

* دانش‌آموز یازدهمی می‌داند که اولین گام برای رسیدن به موفقیت، استفاده‌ی مفید از تابستان امسال است.

* شرکت در آزمون‌های تابستان، شروعی برای عادت‌کردن به برنامه‌ریزی هدفمند و نظم‌دادن به مطالعه است. دانش‌آموز تلاشگر می‌داند که تا پایانِ مسیر باید گام‌به‌گام با برنامه‌ی راهبردی آزمون پیش برود و آموزه‌های کانون مثل تکمیلِ دفتر برنامه‌ریزی و بررسی آزمون، ابزاری برای هموارکردن این مسیر است.

* پیش‌خوانی تعدادی از درس‌ها با نظارت پشتیبان، زمینه‌ی شروعی همراه با آرامش در سال تحصیلی جدید خواهد بود.

* دانش‌آموز یازدهمی برای اینکه تکلیف خود را با روش مطالعه‌ی درس‌های عمومی بداند، در تابستان از کتاب زرد عمومی استفاده می‌کند تا در طول سال تحصیلی در زمان صرفه‌جویی کند.

* دانش‌آموز پرتلاش می‌داند که باید درس‌های پایه را در تابستان، عمیق و کامل بخواند تا در سال تحصیلی فقط نیاز به مرور داشته باشد.

* تجربه‌ی سال‌های قبل نشان می‌دهد که دانش‌آموزان موفق و رتبه‌های برتر از فرصت طلایی تابستان به بهترین نحو استفاده کردند. یازدهمی‌‌ها هم می‌دانند که برای تکرار این موفقیت باید از تابستانِ طلاییِ خود به بهترین نحو استفاده کنند.