در تابستان چگونه زیست بخوانیم؟

زیست را به عنوان اصلی‌ترین درس رشته‌ی تجربی، همواره باید مورد توجه ویژه قرار دهید و روی روش و میزان مطالعه‌ی آن تاکید داشته باشید.

در تابستان چگونه زیست بخوانیم؟

زیست را به عنوان اصلی‌ترین درس رشته‌ی تجربی، همواره باید مورد توجه ویژه قرار دهید و روی روش و میزان مطالعه‌ی آن تاکید داشته باشید.

پیش‌خوانی این درس در تابستان کمک شایانی به پیشرفت تحصیلی در طول دوران مدرسه می‌کند. چگونگی مطالعه‌ی این درس از نظر روش و میزان و... به برنامه‌ی شخصی هر فردی بستگی دارد. در زیر چند نکته‌ی کلی و مهم در این باره می‌خوانید:

  • مطالعه‌ی سطر به سطر کتاب درسی

  • خلاصه‌نویسی فصل به فصل کتاب

  • نشان‌دار کردن نکات مهم

  • مشخص کردن اشکالات

  • استفاده از کتاب تابستان