با افکار منفی چه کنیم؟

نگران افکار منفی نباشید و سعی نکنید آنها را کنترل کنید. تمام کاری که باید انجام دهید این است که هر روزتان را با افکار خوب شروع کنید.

با افکار منفی چه کنیم؟

با افکار منفی چه کنیم؟

نگران افکار منفی نباشيد و سعی نکنید آنها را کنترل کنید. تمام کاری که باید انجام دهید این است که هر روزتان را با افکار خوب شروع کنید.

سعی و تلاش شما برای از بین بردنافکار منفی انها را مقاوم تر خواهد کرد. تنها هنر شما این است که این افکار را ادامه ندهید، به آنها پر وبال ندهید،بگذارید بیایند و بروند. همانند شاهدی و ناظری بی طرف آنها را بنگرید... 

یادتان باشد همانطور که در کل زندگیتان هيچ گاه اجازه قضاوت هیچکس وهیچ رویدادی را ندارید،اجازه قضاوت افکار خود را نیز ندارید. در عوض هر روز تا میتوانید افکار خوب را بکارید.

در نهایت،این افکار خوب جایی برای افکار منفی نخواهند گذاشت...