انتخاب رشته دانش آموزان اهواز درشهر‌ها و رشته‌های مختلف

فایل با کیفیت قبولی‌های سال 97 را در قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید. همچنین برای مشاهده اطلاعات قبولی‌های کانونی در رشته‌های مختلف و اطلاعات انتخاب رشته به لینک زیر مراجعه کنید

انتخاب رشته دانش آموزان اهواز درشهر‌ها و رشته‌های مختلف

فایل با کیفیت قبولی های سال  97  را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.


انتخاب رشته دانش آموزان اهواز درشهر‌ها و رشته‌های مختلف

انتخاب رشته دانش آموزان اهواز درشهر‌ها و رشته‌های مختلف

انتخاب رشته دانش آموزان اهواز درشهر‌ها و رشته‌های مختلف