کنکور خارج از کشور 98 : سوال ، کلید پیشنهادی و پاسخ تشریحی

سوال ، کلید پیشنهادی و پاسخ تشریحی را در اینجا مشاهده کنید....

کنکور خارج از کشور 98 : سوال ، کلید پیشنهادی و پاسخ تشریحی

سوال ، کلید پیشنهادی و پاسخ تشریحی را در اینجا مشاهده کنید ....


دانلود سوالات کنکور خارج از کشور 98 از سایت سازمان سنجش


برای مشاهده کلید پیشنهادی دبیران و پاسخ های تشریحی  برروی لینک های آبی کلیک کنید.


دروس عمومی نظام جدید کنکور خارج از کشور 98

ریاضی ، تجربی ، هنر و زبان

ادبیاتکلید پیشنهادی دبیرانپاسخ تشریحی
عربیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
معارفکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
زبان انگلیسیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحیدروس عمومی نظام قدیم کنکور خارج از کشور 98

ریاضی ، تجربی ، هنر و زبان

ادبیاتکلید پیشنهادی دبیرانپاسخ تشریحی
عربیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
معارفکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
زبان انگلیسیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی

کنکور  تجربی نظام جدید خارج از کشور 98

زمین شناسیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
ریاضیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
زیست شناسیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
فیزیککلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
شیمیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی

کنکور  تجربی نظام قدیم خارج از کشور 98

زمین شناسیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
ریاضیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
زیست شناسیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
فیزیککلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
شیمیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
کنکور ریاضی نظام جدید خارج از کشور 98

ریاضیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
فیزیککلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
شیمیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی


کنکور ریاضی نظام قدیم خارج از کشور 98

ریاضیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
فیزیککلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
شیمیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
کنکور انسانی نظام جدید خارج از کشور 98

ادبیاتکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
عربیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
معارفکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
زبان انگلیسیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
ریاضیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی 
اقتصادکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی 
ادبیات اختصاصیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی 
عربی اختصاصیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی 
تاریخ و جغرافیاکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی جغرافیا
پاسخ تشریحی تاریخ

علوم اجتماعیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی 
فلسفه و منطقکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی 
روانشناسیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی 


کنکور انسانی نظام قدیم خارج از کشور 98

ادبیاتکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی
عربیکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی
معارفکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی
زبان انگلیسیکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی
ریاضیکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی 
اقتصادکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی 
ادبیات اختصاصیکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی 
عربی اختصاصیکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی 
تاریخ و جغرافیاکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی جغرافیا

پاسخ تشریحی تاریخ
علوم اجتماعیکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی 
فلسفه و منطقکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی 
روانشناسیکلید پیشنهادی دبیران 
پاسخ تشریحی 
کنکور منحصرا زبان خارج از کشور 98

زبان تخصصی نظام جدیدکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی
زبان تخصصی نظام قدیمکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی

کنکور هنر 98 خارج از کشور

درک عمومی هنرکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی  
درک عمومی ریاضی فیزیککلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی  
ترسیم فنیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی  
خلاقیت تصویری و تجسمیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی  
خلاقیت نمایشیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی  
خلاقیت موسیقیکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی  
خواص موادکلید پیشنهادی دبیران
پاسخ تشریحی