100 سوال اختصاصی (دوازدهم ریاضی نظام جدید) برای هفته تورق سریع

سوالات اختصاصی فیزیک و ریاضی نظام جدید برای هفته تورق سریع

100 سوال اختصاصی (دوازدهم ریاضی نظام جدید) برای هفته تورق سریع

کنکوری های عزیز گروه ریاضی سلام...

امیدوارم در این فرصت باقی‌مانده تا کنکور بهترین استفاده را از زمان خود داشته باشید.


معیار انتخاب سؤال‌ها:

این سؤال‌ها براساس میزان پاسخ‌گویی دانش‌آموزان در آزمون‌های جمع‌بندی کانون انتخاب شده است.


فیزیک:

به این سؤال‌ها دانش‌آموزان کانونی بیش از 39 درصد پاسخ صحیح داده‌اند. در 9 آزمون‌ جمع‌‌بندی (16 آذر، 21 دی، 5 بهمن، 7 فروردین، 16 فروردین، 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 7 تیر)


ریاضی:

به این سؤال‌ها دانش‌آموزان کانونی بیش از 43 درصد پاسخ صحیح داده‌اند. در 9 آزمون‌ جمع‌‌بندی (16 آذر، 21 دی، 5 بهمن، 7 فروردین، 16 فروردین، 17 خرداد، 24 خرداد، 31 خرداد و 7 تیر)