تورق سریع برترهای تهران: آرین غلامی راد

آرین غلامی راد، یکی از برترهای تهران با میانگین تراز حدود 7500 برنامه‌اش را برای تورق سریع در جلسه نفرات برتر 7 تیر مطرح کرد که در زیر آمده....

تورق سریع برترهای تهران: آرین غلامی راد

آرین غلامی راد با میانگین تراز 7550 رشته‌ی ریاضی از مدرسه علامه حلی 1:

تورق سریع برترهای تهران: آرین غلامی راد

در چند آزمون کانون شرکت کردید و چند تا غیبت داشتید؟

تقریبا در تمام آزمون ها شرکت کردم و فقط یک آزمون تابستان غیبت کردم.

در دوران جمع بندی چند تا آزمون دادید؟

زیاد بود، حدود 15 آزمون از خودم گرفتم.

برای هفته‌ی پایانی، کجاها را می خواهید بخوانید؟

من آزمون‌های جامعی که می‌دادم دو تا برگه‌ی A5 برمی داشتم و اشکالاتم را در آن‌ها می نوشتم (یکی عمومی و یکی اختصاصی) و نکته هایشان را می نوشتم (مطالبی که شک داشتم یا ایراد داشتم).

این کار را از کی شروع کردید؟ در طول سال هم انجام می‌دادید؟

 طول سال خیلی منظم نبود ولی در جمع بندی انجام دادم.

توضیح می‌دهید؟

این مطالب را کامل می خوانم و فقط یک مجموعه 55 تست ریاضی می‌زنم و یک آزمون شیمی از خودم می‌گیرم آزمون جامع نمی زنم. برای عمومی هم دو آزمون کامل عمومی می زنم.

کاظم قلم‌چی: هر کدام از این برترها روش خاص خودش را دارد که هیچ دو روشی هم لزوما با هم یکی نیست، من اسم این کار را بازی خلاقیت در زمین استراتژی گذاشته‌ام.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی