جزوه ریاضی دهم دنباله حسابی و هندسی

در هر قسمت ابتدا مطالب درس توضیح داده شده و سپس تعدادی مثال به صورت تشریحی حل شده است.

جزوه ریاضی دهم دنباله حسابی و هندسی

جزوه ریاضی دهم دنباله حسابی و هندسی

در این جزوه دنباله حسابی و هندسی ریاضی دهم  به قلم مهدی حاجی نژادیان ارائه می شود.

این جزوه شامل15 صفحه است .

در هر قسمت ابتدا مطالب درس توضیح داده شده و سپس تعدادی مثال به صورت تشریحی حل شده است.

جزوه ریاضی دهم دنباله حسابی و هندسی