دانش‌آموختگان زن گوی سبقت را در اشتغال ربودند

بر اساس طرح پیمایش رصد اشتغال دانش آموختگان، از مجموع 714 هزار و 375 دانش آموخته سال تحصیلی 93 - 92، تعداد 180 هزار و 14 نفر از دانش آموختگان زن معادل 56.78 درصد شاغل هستند.

دانش‌آموختگان زن گوی سبقت را در اشتغال ربودند

بر اساس طرح پیمایش رصد اشتغال دانش آموختگان، از مجموع ۷۱۴ هزار و ۳۷۵ دانش آموخته سال تحصیلی ۹۳ - ۹۲، تعداد ۱۸۰ هزار و ۱۴ نفر از دانش آموختگان زن معادل ۵۶.۷۸ درصد شاغل هستند.

در این پیمایش که توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی طرح رصد اشتغال دانش آموختگان انجام شده نسبت مردان در اشتغال کمتر است.

از آنجا که به دلیل توصیه های ذکر شده در مبانی نظری این امر و تجربه های بین المللی وجود دارد، پیمایش دانش‌آموختگان باید با فاصله پنج ساله صورت گیرد در سال ۹۷ برای نخستین مرحله، دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ پیمایش شدند.

در این خصوص، تمامی دانش آموختگان آمورش عالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات آنها در پایگاه آمار آموزش عالی مؤسسه تولید می شود شامل ۷۳۴ هزار دانش آموخته در تمام مقاطع، رشته ها و زیرنظام های آموزشی به همراه کد ملی برای معاونت رفاه وزارت کار ارسال شد و پاسخ هایی به شرح جداولی که در ادامه به آن اشاره شده است، دریافت کردند.

درصد اشتغال دانش آموختگان به تفکیک گروه تحصیلی

ردیفگروه تحصیلیدانش آموختگانشاغلاننسبت شاغلان به دانش آموختگان
۱علوم انسانی۳۰۵۳۸۵۱۶۵۸۶۱۵۴.۳۱
۲علوم پایه۴۲۱۸۱۲۲۸۴۲۵۴.۱۵
۳علوم پزشکی۳۲۰۷۵۲۳۱۸۲۷۲.۲۷
۴فنی و مهندسی۲۵۴۴۴۹۱۲۹۹۳۹۵۱.۰۷
۵کشاورزی و دامپزشکی۳۶۵۶۶۱۷۷۰۸۴۸.۴۳
۶هنر۴۳۷۱۹۱۹۵۳۶۴۴.۶۹
۷مجموعه۷۱۴۳۷۵۳۷۹۰۶۸۵۳.۰۶

بر اساس این جدول، گروه علوم پزشکی بیشترین نسبت شاغلان و گروه هنر کمترین نسبت شاغلان را دارند؛ این در حالی است که نسبت شاغلان گروه های علوم انسانی و علوم پایه به میانگین نسبت شاغلان، نزدیک تر است.

درصد اشتغال دانش آموختگان به تفکیک دوره تحصیلی

ردیفدوره تحصیلیدانش آموختگانشاغلاننسبت شاغلان به دانش آموختگان
۱دکتری تخصصی۷۲۹۶۵۴۴۱۷۴.۵۸
۲دکتری حرفه ای۴۷۷۰۲۰۹۶۴۳.۹۴
۳کارشناسی ارشد۸۵۰۳۷۵۲۵۸۷۶۱.۸۴
۴کارشناسی۴۳۶۳۵۸۲۳۶۰۶۱۵۴.۱۰
۵کاردانی۱۸۰۹۱۴۸۲۸۸۳۴۵.۸۱
۶مجموع۷۱۴۳۷۵۳۷۹۰۶۸۵۳.۰۶

از بین مقاطع تحصیلی بیشترین درصد اشتغال به دوره تحصیلی دکتری تخصصی و کمترین درصد به دوره تحصیلی دکتری حرفه ای که احتمالاً مربوط به رشته های دامپزشکی است، اختصاص دارد.

درصد اشتغال دانش آموختگان به تفکیک جنسیت

ردیفجنسیتدانش آموختگانشاغلاننسبت شاغلان به دانش آموختگان
۱زن۳۱۷۰۱۹۱۸۰۰۱۴۵۶.۷۸
۲مرد۳۹۷۳۵۶۱۹۹۰۵۴۵۰.۰۹
۳مجموع۷۱۴۳۷۵۳۷۹۰۶۸۵۳.۰۶

در این جدول کاملاً مشخص است که درصد اشتغال دانش آموختگان زن بیشتر از دانش آموختگان مرد است.

از پیمایشی که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۳ - ۹۲ به دست آورده است، به این نتیجه می رسیم که در این سال تحصیلی ۷۱۴ هزار و ۳۷۵ دانش آموخته رصد شده که از این تعداد ۳۷۹ هزار و ۶۸ نفر شاغل و ۳۳۵ هزار و ۳۰۷ نفر غیرشاغل هستند. بر اساس این آمار، نسبت غیرشاغلان به دانش آموختگان ۴۶.۹۴ درصد است.

نسبت شاغلان به دانش آموختگان ۵۳.۰۶ درصد است که از این نسبت، ۴۹.۲ درصد مربوط به شاغلان صندوق تامین اجتماعی و ۳.۸۶ درصد مربوط به صندوق کارمندی است. در این تعریف، منظور از شاغلان، افرادی هستند که دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی یا کارمندی بوده و در تمامی آمارهای ملاحظه شده بدین صورت تعریف شده‌اند. همچنین تعداد ۲ هزار و ۹۱ نفر از غیرشاغلان بازنشسته بودند.

بر اساس سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۱۸ اسفندماه سال ۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است به منظور ارتقای سطح اشتغال پذیری، ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه همچنین تطبیق محتوای دروس دوره‌های آموزش عالی با نیازهای شغلی، از دانشگاه‌های پیگیر وضعیت اشتغال و کارآفرین دانش آموختگان، حمایت ویژه به عمل آورد.

منبع :