پیش‌بینی سطح دشواری درس زیست در آزمون 7 تیر (نظام جدید)

پیش بینی ما و نحوه چیدمان سوالات به گونه ای است که آزمون 7 تیر سطح دشواری منطبق بر کنکور سراسری سال 96 داشته باشد.

پیش‌بینی سطح دشواری درس زیست در آزمون 7 تیر (نظام جدید)


پیش‌بینی ما از سطح دشواری آزمون 7 تیر


ابتدا به سه جدول زیر که مربوط به مقایسه ی سطح دشواری سه آزمون جامع امسال کانون با کنکورهای سه سال گذشته است توجه کنید.


سطح دشواری زیست در آزمون جامع اول ( 17 خرداد)

بازه ترازی آزمون های کانون

زیست‌شناسی در کنکور سال 95

زیست‌شناسی در کنکور سال 96

زیست شناسی

در کنکور سال 97

آزمون جامع اول

(17 خرداد)

7000

6

7

7

8

6250

5

5

5

6

5500

3

3

4

4

4750

1

1

2

2

آزمون 17 خرداد که اولین آزمون جامع امسال بود از کنکورهای سه سال گذشته ساده تر بود. برای ترازهای 7000 و 6250 از هر سه سال ساده تر بود ( به ردیف های اول و دوم جدول نگاه کنید ) و برای ترازهای 4750 و5500، از 95 و 96 ساده تر و لی مساوی سطح دشواری پارسال بود ( بدو ردیف آخر جدول را ببینید )

با توجه به هم‌زمانی آزمون جامع اول (17 خرداد) و ایام امتحانات نهایی پایه دوازدهم ، هدف این بود که آزمون جامع اول نسبت به آزمون های جامع دیگر کانون آسان‌تر باشد.


سطح دشواری زیست در آزمون جامع دوم ( 24خرداد)

بازه ترازی آزمون های کانون

زیست‌شناسی در کنکور سال 95

زیست‌شناسی در کنکور سال 96

زیست شناسی

در کنکور سال 97

آزمون جامع دوم

(24 خرداد)

7000

6

7

7

7

6250

5

5

5

5

5500

3

3

4

4

4750

1

1

2

2

در آزمون جامع دوم (24 خرداد ماه) دشواری زیست‌شناسی منطبق با کنکور سراسر ی 97 بوده است. به ستون ماقبل آخر که مربوط به کنکور 97 است توجه کنید و با ستون آخر که مربوط به آزمون 24 خرداد است مقایسه کنید . اعداد چند از 10 برای هر چهار بازه ی ترازی یکسان است.سطح دشواری زیست در آزمون جامع سوم ( 31خرداد)

بازه ترازی آزمون های کانون

زیست‌شناسی در کنکور سال 95

زیست‌شناسی در کنکور سال 96

زیست شناسی

در کنکور سال 97

آزمون جامع سوم

(31 خرداد)

7000

6

7

7

6

6250

5

5

5

5

5500

3

3

4

3

4750

1

1

2

1

در آزمون جامع سوم (31 خرداد ماه)درس زیست‌شناسی برای تمامی بازه های ترازی دارای سطح دشواری منطبق با کنکور سراسر ی 95 بوده است . ستون آخر را با ستون دوم که مربوط به کنکور 95 است مقایسه کنید .


پیش بینی از سطح دشواری زیست در آخرین آزمون جامع ( 7 تیر)


( احتمالا مشابه کنکور 96 خواهد بود . البته قبل از برگزاری آزمون و پاسخ دانش آموزان نمی توان کاملا مطمئن بود .)


بازه ترازی آزمون های کانون

زیست‌شناسی در کنکور سال 95

زیست‌شناسی در کنکور سال 96

زیست شناسی

در کنکور سال 97

آزمون جامع چهارم

(7 تیر)

پیش بینی

7000

6

7

7

7

6250

5

5

5

5

5500

3

3

4

3

4750

1

1

2

1


پیش بینی ما و نحوه چیدمان سوالات به گونه ای است که آزمون 7 تیر سطح دشواری منطبق بر کنکور سراسری سال 96 داشته باشد. بدیهی است قبل از برگزاری آزمون، امکان پیش بینی سطح دشواری آزمون، کار بسیار دشواری است.