برنامه مطالعاتی ترازهای مختلف پارسال در هفته قبل از کنکور

در هفته قبل از کنکور سراسری ، پیشنهاد کانون این است که اگر دانش آموزان تست‌های مجموعه ای را به اتمام رسانده اند ، تورق سریع را انجام دهند. تورق سریع شامل: مرور کتاب خودآموزی و یادداشتهای خودتان ، نکات

برنامه مطالعاتی ترازهای مختلف پارسال در هفته قبل از کنکور

در هفته قبل از کنکور سراسری ، پیشنهاد کانون این است که اگر دانش آموزان تست های مجموعه ای را به اتمام رسانده اند ، تورق سریع را انجام دهند. تورق سریع شامل: مرور کتاب خودآموزی و یادداشتهای خودتان ، نکاتی که خودتان در طول سال یادداشت کرده اید ، قسمتهایی از کتاب ها که زیرشان خط کشیده اید یا های لایت کرده اید و جزوه های درسی تان به ویژه قسمت های مهم تر ، می باشد. در گزارش امروز ، قصد داریم برنامه مطالعاتی دانش آموزان ترازهای مختلف پارسال در هفته منتهی به کنکور را بررسی کنیم. در آزمون 1 تیر پارسال سوال زیر پرسیده شده است:

در هفته ي پایانی براي تورق سریع چه کار خواهید کرد؟

در جدول زیر پاسخ ترازهای مختلف به این سوال را مشاهده می کنید:

برنامه مطالعاتی ترازهای مختلف پارسال در هفته قبل از کنکور

در گزینه 1 ، دانش آموز عنوان کرده تست های مجموعه ای را به اتمام نرسانده و قصد دارد تمرین این تست ها را ادامه دهد. در گزینه 2 ، دانش آموز اعلام می کند که به مطالعه قسمت های مهمی که در دوران جمع بندی مشخص کرده ، خواهد پرداخت و در گزینه 3 ، دانش آموز بیان کرده که تست های مجموعه ای را به اتمام رسانده و در هفته آخر تورق سریع را انجام می دهد. همان گونه که در جدول قابل مشاهده است ، میزان پاسخ به گزینه های 1 ، 2 و 3 بسیار نزدیک به هم می باشد. این بدان معناست که در هفته منتهی به کنکور ، طیف های مختلفی از دانش آموزان با ویژگی ها و برنامه های متفاوت مطالعاتی وجود دارند.

برترها ، به صورت فاحش ، بیشتر به تورق سریع پرداخته اند. 40 درصد برترها به گزینه3 پاسخ داده اند که حدود دو برابر ترازهای متوسط می باشد.

پسران بیشتر از دختران به گزینه های 1 و 4 پاسخ داده اند. یعنی هنوز تست های مجموعه ای را تمام نکرده و می خواهند تمرین این تست ها را ادامه دهند و یا اینکه برنامه دیگری برای هفته آخر دارند.

این در حالی است که دختران بیشتر از پسران به گزینه های 2 و 3 پاسخ داده اند. به عبارتی مطالعه قسمت های مهمی که در دوران جمع بندی مشخص کرده اند و یا تورق سریع ، در دختران بیشتر از پسران است.

این سوال در آزمون آتی (7تیر98) نیز از شما پرسیده خواهد شد.

برنامه شما در هفته قبل از کنکور چیست؟ براي تورق سریع چه کار خواهید کرد؟