کنکور 98

جزوه جمع بندی حسابان کنکور مبحث مشتق دوازدهم ریاضی و تجربی

جزوه جمع بندی حسابان کنکور مبحث مشتق دوازدهم ریاضی و تجربی...

جزوه جمع بندی حسابان کنکور مبحث مشتق دوازدهم ریاضی و تجربی

کنکوری های عزیز سلام...

جزوه ی جمع بندی حسابان مبحث مشتق ویژه ی کنکور دوازدهم ریاضی و دوازدهم تجربی به پیوست ارسال گردید.

دبیر: رضا نیازی