نکته‌های مهم «رمزنگاری» رشته کامپیوتر دوازدهم هنرستان

نکته‌های مهم «رمزنگاری» از پودمان دوم درس دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه دوازدهم هنرستان

نکته‌های مهم «رمزنگاری» رشته کامپیوتر دوازدهم هنرستان

نکته‌های مهم «رمزنگاری» از پودمان دوم درس دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه دوازدهم هنرستان

پودمان 2: تحلیل امنیت در فاوا


اهمیت رمزنگاری

در هر ارتباطی حداقل سه بخش وجود دارد: 

فرستنده اصلی پیام، مسیر (Channel) ارتباطی ، گیرندة اصلی پیام. 

فرستنده، یک پیام ساده را با انجام مراحلی، رمزنگاری می‌کند.

نکته‌های مهم «رمزنگاری» رشته کامپیوتر دوازدهم هنرستان

اصل مهم امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات: همیشه فرض کنید کانال ارتباطی در حال شنود است. پس همیشه فبل از ارسال اطلاعات، رمزنگاری را فعال کنید.

انواع رمزنگاری

نکته‌های مهم «رمزنگاری» رشته کامپیوتر دوازدهم هنرستان


رمزنگاری متقارن (Symmetric) و نامتقارن (Asymmetric)

اگر کلید فرستنده و گیرنده اصلی یکسان باشد به آن رمزنگاری متقارن گفته می‌شود.

در رمزنگاری نامتقارن کلید رمزنگاری و رمزگشایی متفاوت است.


نکته‌های مهم «رمزنگاری» رشته کامپیوتر دوازدهم هنرستان