نکته‌های مهم «رمزنگاری» رشته کامپیوتر دوازدهم هنرستان

نکته‌های مهم «رمزنگاری» از پودمان دوم درس دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه دوازدهم هنرستان

نکته‌های مهم «رمزنگاری» رشته کامپیوتر دوازدهم هنرستان

نکته‌های مهم «رمزنگاری» از پودمان دوم درس دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه دوازدهم هنرستان

پودمان 2: تحلیل امنیت در فاوا


اهمیت رمزنگاری

در هر ارتباطی حداقل سه بخش وجود دارد: 

فرستنده اصلی پیام، مسیر (Channel) ارتباطی ، گیرندة اصلی پیام. 

فرستنده، یک پیام ساده را با انجام مراحلی، رمزنگاری می‌کند.

اصل مهم امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات: همیشه فرض کنید کانال ارتباطی در حال شنود است. پس همیشه فبل از ارسال اطلاعات، رمزنگاری را فعال کنید.

انواع رمزنگاری


رمزنگاری متقارن (Symmetric) و نامتقارن (Asymmetric)

اگر کلید فرستنده و گیرنده اصلی یکسان باشد به آن رمزنگاری متقارن گفته می‌شود.

در رمزنگاری نامتقارن کلید رمزنگاری و رمزگشایی متفاوت است.
توابع لگاریتمی از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین امینی