کنکوری ها: میزان استفاده ترازهای مختلف از 5 روش مدیریت زمان

همان طور که در مقالات گذشته در سایت گفته شد ، مدیریت زمان آزمون شامل 5 مرحله می‌باشد. این 5 مرحله که به نوعی مکمل یکدیگر نیز محسوب می‌شوند شامل: خودنگاری آغازین ، هدف گذاری چند تا از 10تا ، روش ضرب د

کنکوری ها: میزان استفاده ترازهای مختلف از 5 روش مدیریت زمان

همان طور که در مقالات گذشته در سایت گفته شد ، مدیریت زمان آزمون شامل 5 مرحله می باشد. این 5 مرحله که به نوعی مکمل یکدیگر نیز محسوب می شوند شامل: خودنگاري آغازين ، هدف گذاري چند تا از  10تا ، روش ضرب در منها ، روش زمان هاي نقصاني ، استراتژي بازگشت می باشد. بعضی از دانش آموزان از تمامی این 5 روش استفاده کرده و بعضی دیگر نیز از تعدادی از این روش ها بهره می برند. در آزمون 31 خرداد از کنکوری ها سوال زیر پرسیده شده تا به میزان استفاده آنان از این روش ها پی ببریم.

در آزمون امروز شما از بين  5روش زير چندتا را اجرا مي كنيد؟ الف-خودنگاری آغازين ب-هدف گذاری چند تا از  10تا ج-روش ضرب در منها د-روش زمان های نقصانی ه -استراتژی بازگشت

جدول زیر مقایسه میزان استفاده دانش آموزان و فارغ التحصیلان ترازهای مختلف از این 5 روش می باشد:

مقایسه دانش آموزان و فارغ التحصیلان:

میزان استفاده دانش آموزان و فارغ التحصیلان از 5 روش مدیریت زمان تقریبا برابر است. میزان استفاده فارغ التحصیلان ، مخصوصا  از هر 5روش ، حدود 4 درصد بیشتر است. هم در گروه دانش آموزان و هم فارغ التحصیلان ، بیش از نیمی از کنکوری های از دو یا سه روش مدیریت زمان استفاده کرده اند.

مقایسه پسران و دختران:

همان طور که در جدول بالا قابل مشاهده است ، دختران کمی بیشتر از پسران از 5 روش ذکر شده استفاده می کنند. دختران دانش آموزان 4 درصد و دختران فارغ التحصیل 2 درصد بیشتر از پسران ، از هر 5 روش استفاده کرده اند.

مقایسه بازه های ترازی:

میزان استفاده ترازهای برتر از هر 5 روش بیشتر از بقیه بازه های ترازی است. برترها تقریبا بیش از 1.5 برابر ترازهای متوسط از هر 5 روش استفاده کرده اند. 39 درصد از فارغ التحصیلان برتر و 32 درصد از دانش آموزان برتر از هر 5 روش استفاده می کنند.

پیشنهاد می کنیم جهت مرور مجدد این 5 روش ، مقاله کاظم قلم چی درباره مدیریت زمان را از لینک زیر مطالعه کنید.

مقاله کاظم قلم چی درباره مدیریت زمان در آزمون

شما از 5 روش مدیریت زمان ، چندتا را اجرا می کنید؟

عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : امیر حسین اسلامی