کنکور 98

ویژگی آزمون 7 تیر دوازدهم ریاضی (آزمون جامع آخر)

ویژگی آزمون 7 تیر دوازدهم ریاضی (آزمون جامع آخر)...

ویژگی آزمون 7 تیر دوازدهم ریاضی (آزمون جامع آخر)

کنکوری های عزیز سلام...

توجه : ویژگی آخرین آزمون جامع دوازدهم ریاضی به شرح زیر می باشد، ویدیویی مبتنی بر آزمون 7 تیر ماه دوازدهم ریاضی نیز به پیوست ارسال گردید.

مدیر گروه دوازدهم ریاضی: محمد اکبری

ویژگی آزمون 7 تیر دوازدهم ریاضی (آزمون جامع آخر)


فایل های ضمیمه

ویژگی آزمون 7 تیر (جامع آخر)