کنکوری ها: درصد رفع اشتباهات علمی وبی دقتی‌های غیرعلمی پرتکرار

دلایل پاسخ اشتباه دانش آموزان به سوالات آزمون از دو بخش خارج نیست. دلیل اول آن اشتباهات علمی است که دانش آموزان مرتکب می‌شوند و دلیل دوم آن نیز بی دقتی هایی است که در حل سوالات دچار آن هستند.

کنکوری ها: درصد رفع اشتباهات علمی وبی دقتی‌های غیرعلمی پرتکرار

دلایل پاسخ اشتباه دانش آموزان به سوالات آزمون از دو بخش خارج نیست. دلیل اول آن اشتباهات علمی است که دانش آموزان مرتکب می شوند و دلیل دوم آن نیز بی دقتی هایی است که در حل سوالات دچار آن هستند. برای بسیاری از دانش آموزان ، این اشتباهات علمی و بی دقتی ها ، از حالت موردی خارج شده و به صورت پرتکرار در می آید. یعنی بعضی از اشتباهات علمی یا بی دقتی ها ، در اکثر آزمون ها ، به صورت مشابه برای دانش آموزان تکرار می شود. یکی از مهم ترین اهداف شرکت دانش آموزان در آزمون های برنامه ای ، شناخت اشتباهات علمی و بی دقتی های پرتکرار می باشد تا با شناخت آنها و اجرای روش های موثر ، نسبت به رفع عیب مربوطه اقدام شده و در آزمون های مهم مثل کنکور سراسری ، شاهد تکرار آنها نباشند.

حال در آزمون 31 خرداد و بعد از گذشته یک سال از آزمون های سال پایانی ، از دانش آموزان  و فارغ التحصیلان کنکوری در مورد دو دسته از اشتباهات پرتکرار (علمی و بی دقتی) سوال زیر پرسیده شده است:

آيا اشتباهات پرتكرار(علمي) و بي دقتي هاي پرتكرار(غيرعلمي) خود را مي شناسيد؟

در جدول زیر چگونگی پاسخ ترازهای مختلف دانش آموزان و فارغ التحصیلان به این سوال را مشاهده می کنید:

کنکوری ها: درصد رفع اشتباهات علمی وبی دقتی‌های غیرعلمی پرتکرار

در پاسخ به این سوال ، 4 گزینه وجود دارد. درگزینه اول که با رنگ آبی مشخص شده ، اعلام شده که هر دودسته از اشتباهات را می شناسند و دیگر آنها را تکرار نمی کنند. در گزینه های 2 و3 که با رنگ سبز مشخص شده ، عنوان می کنند یکی از اشتباهات علمی یا بی دقتی ها (یکی از اشتباهات شان) را شناخته و تکرار نمی کنند اما هنوز یکی از اشتباهات شان باقی مانده و رفع نشده است. در گزینه 4 که با رنگ صورتی مشخص شده نیز ، عنوان شده هر دو دسته از اشتباهات شان هنوز باقی مانده و برطرف نشده است.

مقایسه دانش آموزان و فارغ التحصیلان:

فارغ التحصیلان کمی بیشتر از دانش آموزان ، توانسته اند هر دو اشتباه خود را برطرف کرده و تکرار نکنند. 40 درصد از فارغ التحصیلان توانسته اند هر دو اشتباهات علمی و بی دقتی خود را رفع کنند. این عدد برای دانش آموزان 35 درصد می باشد. درصد گزینه های 2 و 3 در دانش آموزان و فارغ التحصیلان یکی است. 25 درصد از دانش آموزان و 21 درصد از فارغ التحصیلان نیز اعلام کرده اند هر دو اشتباهات شان ، هنوز برطرف نشده و نیاز به تمرین بیشتر دارند.

مقایسه پسران و دختران:

در هر دو گروه دانش آموز و فارغ التحصیل ، شناخت و برطرف کردن اشتباهات پرتکرار در پسران بهتر از دختران است. این موضوع در دانش آموزان بارزتر است.دانش آموزان پسر ، به گزینه 1 ، 6درصد بیشتر و به گزینه 2 ، 4 درصد بیشتر پاسخ داده اند.

در فارغ التحصیلان نیز ، پسران حدود 6 درصد موفق تر از دختران در رفع اشتباهات پرتکرارشان بوده اند.

مقایسه بازه های ترازی:

طبق انتظار ترازهای برتر ، بهتر توانسته اند اشتباهات پرتکرارشان را برطرف کرده و تکرار نکنند. ترازهای برتر فارغ التحصیل 61 درصد و برترهای دانش آموز 49 درصد ، توانسته اند هردو اشتباه خود را رفع کنند. این عدد در ترازهای متوسط هر دو گروه ، بین30 تا 40 درصد است.

شما تا چه میزان توانسته اید اشتباهات پرتکرار علمی و بی دقتی های خود را شناخته و تکرار نکنید؟