فیلم تحلیل سؤالات آزمون 31 خرداد 98 دروس تخصصی انسانی

در این فیلم ها، سوالات آزمون 31 خرداد 98 (جامع سوم) ، دروس تخصصی رشته انسانی توسط مسؤولین درس و طراحان سؤال تحلیل شده اند؛ سعی شده است در هر سؤال، نکات مهم مربوطه نیز تشریح شود:

فیلم تحلیل سؤالات آزمون 31 خرداد 98 دروس تخصصی انسانی

در این فیلم ها، سوالات آزمون 31 خرداد 98 (جامع سوم) ، دروس تخصصی رشته انسانی توسط مسؤولین درس و طراحان سؤال تحلیل شده اند؛ سعی شده است در هر سؤال، نکات مهم مربوطه نیز تشریح شود:


ریاضی: محمد بحیرایی

مدرس ریاضیات، مسؤول درس و طراح سؤال درس ریاضی


اقتصاد: سارا شریفی

مدرس اقتصاد، مسؤول درس و طراح سؤال درس اقتصاد


ادبیات تخصصی (تاریخ ادبیات، سبک‌شناسی و آرایه): حمید محدثی

مدرس ادبیات، رتبه 48 کنکور، مسؤول درس ادبیات تخصصی


 ادبیات تخصصی (موسیقی شعر): نسرین حق‌پرست

مدرس ادبیات، رتبه 42 کنکور، مسؤول درس ادبیات تخصصی


عربی اختصاصی: محمد صادق محسنی

مدرس عربی، رتبه 19 کنکور، طراح سؤال درس عربی 


فلسفه و منطق: رضا آقاجانی

مدرس فلسفه و منطق

فایل های ضمیمه

ادبیات اختصاصی- سوالات 136 تا 143
ادبیات اختصاصی- سوالات 143تا 148
ادبیات اختصاصی- سایر سوالات
ادبیات اختصاصی-موسیقی شعر- سوالات 152 تا 161
عربی اختصاصی- سوالات 166 تا 170
عربی اختصاصی- سوالات 170تا 174
عربی اختصاصی- سوالات 174تا 178
عربی اختصاصی- سوالات 178 تا 185
ریاضی- سوالات 101 تا 111
ریاضی- سوالات 111 تا 120
فلسفه و منطق - سوالات 236 تا 247
فلسفه و منطق - سوالات 248 تا 260
اقتصاد- سؤالات 121 تا 125
اقتصاد- سؤالات 126 تا 130
اقتصاد- سؤالات 131 تا 135