دانش آموزان برتر که در هر 2آزمون جامع 17و24 خرداد حاضربوده اند

با توجه به برگزاری سومین آزمون جامع در روز جمعه 31 خرداد و اهمیت حضور دانش آموزان در این آزمون‌ها ، در جداول زیر مشخصات دانش آموزان برتر که در هر دو آزمون جامع 17 و 24 خرداد حاضر بوده اند درج شده است.

دانش آموزان برتر که در هر 2آزمون جامع 17و24 خرداد حاضربوده اند

با توجه به برگزاری سومین آزمون جامع در روز جمعه 31 خرداد و اهمیت حضور دانش آموزان در این آزمون ها ، در جداول زیر مشخصات دانش آموزان برتر که در هر دو آزمون جامع 17 و 24 خرداد حاضر بوده اند درج شده است.

برای فارغ التحصیلان گروه های ریاضی و انسانی هر کدام 10 نفر برتر و گروه تجربی 20 نفر برتر قید شده است.

هم چنین برای دانش آموزان گروه های ریاضی و انسانی 20 نفر برتر و گروه تجربی 30 نفر برتر درج شده است.

دانش آموزان برتر که در هر 2آزمون جامع 17و24 خرداد حاضربوده اند

دانش آموزان برتر که در هر 2آزمون جامع 17و24 خرداد حاضربوده اند

دانش آموزان برتر که در هر 2آزمون جامع 17و24 خرداد حاضربوده اند

دانش آموزان برتر که در هر 2آزمون جامع 17و24 خرداد حاضربوده اند

دانش آموزان برتر که در هر 2آزمون جامع 17و24 خرداد حاضربوده اند

دانش آموزان برتر که در هر 2آزمون جامع 17و24 خرداد حاضربوده اند