علی سلوکی : جزوه همایش جمع بندی شیمی دوازدهم

این جزوه ضمیمه فیلم‌های همایش جمع بندی شیمی دوازدهم می‌باشد.

علی سلوکی : جزوه همایش جمع بندی شیمی دوازدهم