آمار ثبت نام آزمون هدیه 31خرداد و 7 تیر دربازه‌های ترازی مختلف

آزمون هدیه 31 خرداد برای گروه‌های کنکوری و 7 تیر برای گروه‌های دهم ، یازدهم و همه گروهای هنرستان برگزار خواهد شد .

آمار ثبت نام آزمون هدیه 31خرداد و 7 تیر دربازه‌های ترازی مختلف

آزمون هدیه 31 خرداد برای گروه های کنکوری و 7 تیر برای گروه های دهم ، یازدهم و همه گروهای هنرستان برگزار خواهد شد . 


چنانچه در جدول های زیر مشاهده می کنید در همه ی گروه ها دانش آموزان کانونی با تراز بالاتر به نسبت بیشتری برای شرکت در  این آزمون ها ثبت نام کرده اند. آزمون هدیه 31 خرداد  گروه های کنکوری

آمار ثبت نام آزمون هدیه 31خرداد و 7 تیر دربازه‌های ترازی مختلف7 تیر آزمون هدیه گروه های دهم ، یازدهم و همه گروهای هنرستان

آمار ثبت نام آزمون هدیه 31خرداد و 7 تیر دربازه‌های ترازی مختلف
روش ثبت نام از طریق سایت کانون و صفحه شخصی  کانونی ها یا مراجعه به نمایندگی های کانون در شهر شما خواهد بود .


دانش آموزان غیر کانونی نیز می توانند با ثبت نام در  صفحه شخصی غیر کانونی ها ، یا مراجعه به نمایندگی های کانون در شهرتان  در این آزمون ها شرکت کنند.صفحه شخصی کانونی ها


ثبت نام صفحه شخصی غیر کانونی ها


آدرس و تلفن نمایندگی کانون در شهر شما