کنکور 98

آزمونک شماره 3 ریاضی یازدهم تجربی

به منظور آماده نگه داشتن شما در درس ریاضی یازدهم تجربی، ازمونکی که شامل 5 سوال بوده و مرتبط با کل کتاب است را آماده کرده ایم.

آزمونک شماره 3 ریاضی یازدهم تجربی

به منظور آماده نگه داشتن شما در درس ریاضی یازدهم تجربی، ازمونکی که شامل 5 سوال بوده و مرتبط با کل کتاب است را آماده کرده ایم.