نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان سوم دبستان(صفحه 14 تا 29 )

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه‌های آسمان سوم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران از کتاب پرتکرار انتخاب شده است.

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان سوم دبستان(صفحه 14 تا 29 )

نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان سوم دبستان صفحات 14 تا 29

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان سوم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران از کتاب پرتکرار انتخاب شده است.
1- سوالات تستی  مهم برای آزمون
2- پوشش دهی مطالب
برای دیدن صفحه ی درس های سوم دبستان کلیک کنید.

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان سوم دبستان(صفحه 14 تا 29 )

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان سوم دبستان(صفحه 14 تا 29 )

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان سوم دبستان(صفحه 14 تا 29 )

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان سوم دبستان(صفحه 14 تا 29 )

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان سوم دبستان(صفحه 14 تا 29 )


فایل های ضمیمه